Retningslinjer 2015

 

Retningslinjer for Norges Døveforbunds Ungdom (NDFU)
 Vedtatt 25. oktober 2015

 

Retningslinjene skal definere arbeidet til NDFU. Retningslinjene omhandler både NDFU som et nasjonalt styre og lokallag som lokalstyre – og samarbeidet mellom disse både på nasjonalt og lokalt plan. Retningslinjene er utarbeidet etter- og skal samsvare vedtektene til Norges Døveforbund (NDF).

 

 1. Navn, bakgrunn og arbeidsområde
  • Norges Døveforbunds Ungdom (NDFU) er en seksjon under Norges Døveforbund (NDF), NDFU ble opprettet av NDF i 2001 etter at Norges Døves Ungdomsforbund (NDU) ble lagt på Ved stiftelsen fikk seksjonen navnet Barne- og Ungdomsutvalget, i 2008 ble navnet endret til NDFU. Formålet med opprettelsen er at et eget ungdomsstyre av ungdommer skal ivareta døve og hørselshemmede barn og unges tilbud i Norge.
  • NDFU arbeider med å ivareta døve og hørselshemmede barn og unges tilbud, seksjonens aldergrenser er 0-30 år. Seksjonen skal se til at det blir arrangert ulike tilbud til alle aldersgrupper i form av leir, konkurranser, seminar og kurs. Samt skal de arbeide med interessepolitiske spørsmål knyttet til barn og unge så som skolespørsmål, studiespørsmål, tolkespørsmål og rettigheter innenfor fritid- og arbeidsliv.
 2. Tilslutning

NDFU tilhører Norges Døveforbund og skal følge deres vedtekter. Seksjonen er ellers tilsluttet World Federation of the Deaf Youth Section (WFDYS), European Union of the Deaf Youth (EUDY), Dövas Nordiska Ungdomsråd (DNUR) og Unge Funksjonshemmede.

 1. Medlemskap
  Enhver person som støtter seksjonens formål kan opptas som medlem hos NDFU. Medlemskapsregistreringen foregår gjennom Barn og ungdom mellom 0-30 år som er medlemmer i NDF vil automatisk bli medlem i NDFU.
  Medlemskap i NDFU gir rett til medlemskap i et lokallag (døveforening/ungdomsklubb).

NDFU utnevner «årets medlem» til en av seksjonens medlemmer under valgmøtet når det har vist seg fortjent; for at et medlem skal få denne prisen skal medlemmet ha vist stor interesse for NDFU-arbeid utenfor seksjonens arbeid. Et arbeid som skiller ut fra det generelle arbeidet i NDFU. Det vil si alt fra å stille opp for NDFUs arrangementer – til å være engasjert innenfor et lokallags arbeid uten å ha noen form for verv.

 1. Medlemskontingent
  Medlemskontingenten fastsettes av landsmøtet til Norges Døveforbund.

 2. Seksjonens oppbygning
  • Seksjonen
   Seksjonens øverste organ innenfor NDFU er valgmøtet. Innenfor organisasjonen er øverste organ landsmøtet til Norges Døveforbund, hvor to representanter fra NDFU kan delta på med stemmerett. Lokallagene tures om å være vert for NDFUs valgmøte, NDFU forbeholder seg retten til å foreta endringer.

   Seksjonen styre skal bestå av 7 personer i alderen 15-30 år. Valg av styre foregår hvert år under NDFUs valgmøte i måneden oktober. Personer som foreslås til styreverv skal være medlem i NDFU på valgdagen.

   Seksjonen har arrangementer i ulike aldersgrupper, og har derfor nulltoleranse overfor alkohol og andre rusmidler dersom det er mindreårige deltakere med på arrangementet.
   Dersom noen av styremedlemmene i NDFU er under 18 år skal seksjonens styre ta avstand fra alkohol der hvor styret er samlet på representasjoner. Seksjonen har også nulltoleranse overfor rusmidler som narkotika.

  • Habilitet
   Søskenforhold, sambo- og ekteskap mellom flere parter er ikke egnet som tillitsvalgte i samme NDFU-periode.

    

   Der det vurderes saker hvor familieforhold forekommer skal berørte tillitsvalgte i NDFU-styret forlate møterommet til saken er vedtatt.

   Der det vurderes saker om ungdomsklubber, hvor tillitsvalgte i NDFU også er tillitsvalgt i berørte ungdomsklubber, skal tillitsvalgte i NDFU-styret forlate møterommet til saken er vedtatt.

  • Valgkomiteen
   NDFUS valgkomite består av 3 medlemmer, valgt ved avslutningen av valgmøtet. Komiteen som konstituerer seg selv ved å velge leder og nestleder, har sin funksjon frem til valgene er avsluttet på neste valgmøte. Valgkomiteen følger dets retningslinjer som er tatt med i NDFUs retningslinjer (vedlegg 1).
  • Underkomiteer
   NDFU har fem underkomiteer som er oppnevnt av NDFU;
   leirkomite, vinterkomite, seminarkomite, den internasjonale gruppe og NDFU skal utnevne personer til å sitte i underkomiteene, utnevnte personer skal være medlem i NDFU. Underkomiteene skal følge NDFUs tilhørende håndbøker. Håndbøker kan oppdateres og endres internt av NDFU og underkomiteene etter behov. NDFU-styret kan opprette andre underkomiteer og arbeidsgrupper.

 3. NDFUs arrangementer
  For å delta på NDFUs arrangementer skal en være medlem i Ved behov kan NDFU kreve deltakeravgift for medlemmer og ikke-medlemmer der prisen for medlem vil være noe lavere enn ikke-medlem.

  All virksomhet i NDFU er forbeholdt medlemmer. Dersom et arrangement er gratis og det forekommer ledig plass, kan ikke-medlemmer være med mot en egenandel.

 1. Lokallag
  NDFU har fire aktive ungdomsklubber i Norge, ungdomsklubbene er for og av ungdommer – og skal jobbe for å fremme samme områder som NDFU – på lokalt nivå. Ungdomsklubbene har egne vedtekter og valgkomiteer.

  Hvert år under NDFUs ungdomsseminar og valgmøte utnevner NDFU «årets ungdomsklubb». For å vurdere årets ungdomsklubb skal NDFU ha fulgt med på utviklingen til ungdomsklubben det året de vurderes utifra.

  Utviklingens følges opp ved orientering om årsmøte/valgmøte, årsberetning, samt skal det ses på lokallagenes frifondsøknad og rapportering. NDFU skal følge lokallagenes aktivitet på sosiale medier og hjemmeside – blant annet arrangementer som gjennomføres og nyheter som deles fra NDFU. NDFU kan også vurdere etter lokallagenes medlemsantall, rekruttering av nye medlemmer og samarbeid med den lokale døveforeningen. Det vurderes også utifra ungdomsklubbenes aktivitet rundt oppfordring hos medlemmer til deltakelse – på nasjonale og internasjonale arrangementer i regi av Norges Døveforbund Ungdom.
  Se vedlegg 2 for ytterligere kriterier til årets ungdomsklubb.

 1. Oppløsning
  Dersom seksjonen oppløses skal eiendelene tilfalle Norges Døveforbund øremerket barne- og ungdomsaktiviteter, og det skal ses til at et nytt utvalg opprettes umiddelbart slik at barne- og ungdomsarbeidet ivaretas videre.

Vedlegg 1:

Valgkomiteen:

* NDFU har valg hvert år under høstens «ungdomsseminar og valgmøte», i oktober, her velges det inn ny leder og nye styremedlemmer.

Slik er vervene i NDFU-styret:

Leder: velges hvert år
Styremedlem: velges hvert 2. år, partallsår
Styremedlem: velges hvert 2. år, partallsår
Styremedlem: velges hvert 2. år, oddetallsår
Styremedlem: velges hvert 2 år, oddetallsår
Varamedlem: velges hvert år
Varamedlem: velges hvert år

Styret konstituerer seg ved å velge nestleder straks etter valgmøtet, samt skal det fastsettes dato for styrets første styremøte.

* Valgkomiteen skal foreslå personer som kan gi variasjon i NDFU-styret, så som alder, kjønn, bosted (geografisk spredning) og erfaring fra ulike bakgrunn og arbeidsområder.

* Valgkomiteen skal følge NDFUs arbeid, de skal ta kontakt med NDFU-styret minst tre måneder før valget og forhøre seg om hvem i styret som ønsker å fortsette, samt hvordan styrets arbeidskombinasjon har vært. Det er opp til valgkomiteen om de skal foreslå samme styremedlemmer til gjenvalg eller foreslå nye.

* Valgkomiteen skal foreslå fem kandidater til NDFU-styret hvert år. To gjenværende styremedlemmer skal fortsette i styret i 1 år. Ligger det særlige grunner som gjør at gjenværende styremedlemmer ikke kan fortsette, kan valgkomiteen foreslå kandidater til fyllningsplass for 1 år. Valgkomiteens innstilling til det nye styret skal framlegges 3 uker før valgmøtet.

* Motkandidat:
Motkandidater skal være medlem i NDFU og skal bli nominert av et lokallag.
Medlemmer kan kontakte lokallag for å foreslå motkandidater eller stille opp som motkandidat. Ungdomsklubbene foreslår eventuelle motkandidater til valgkomiteen i NDFU -innen annonsert frist.

* Valgkomiteen skal også foreslå nye personer til neste valgkomite, det er tillatt å stille opp til gjenvalg innenfor valgkomiteen dersom det er ønskelig. Forslag på kandidater til valgkomiteen presenteres etter at valget for NDFU-styret er blitt gjennomført.

Vedlegg 2:

Kriterier for ”årets ungdomsklubb”:

Det forutsettes at ungdomsklubben har en grunnleggende styreorganisering på plass før den kan vurderes utifra kriteriene.

 • Ungdomsklubben har et eller flere konkrete mål de ønsker å oppnå. Både varige og kortvarige. Målene skal ha blitt drøftet i klubbens styret og sammen med klubbens medlemmer, og skal være tilgjengelige for medlemmer til enhver tid.
 • Ungdomsklubben har vist en positiv kontinuerlig utvikling på flere områder.
 • Ungdomsklubben har synliggjort seg gjennom sosiale medier ved å legge ut arrangementer, dele linker og lage informasjonsvideoer.
 • Ungdomsklubben har varierte og nyskapende aktiviteter der det blir tatt hensyn til ulike aldersgrupper, bakgrunn, kjønn, behov og interesser.
 • Ungdomsklubbene har engasjert seg i interessepolitisk arbeid ved å for eksempel dele linker i sosiale medier, deltakelse i paneldebatt, demonstrasjoner, samt tatt opp diskusjoner internt og med medlemmer.
 • Ungdomsklubben har medlemmer med ulik kjønn, bakgrunn, alder, ressurser og motivasjon i styret.
 • Ungdomsklubben har variert aldersgrupper og stabilt antall medlemmer i arrangementer.
 • Ungdomsklubben har brukt opp midler fra Frifond i henhold til søknad  og budsjett, samt brukt penger til aktiviteter med godt formål for medlemmer.
 • Ungdomsklubben har hatt samarbeid med NDFU og orientert NDFU-styret om utvikling og aktivitet, fulgt opp saker og frister.
 • Ungdomsklubben har jobbet aktivt med å informere om medlemskap i NDF, hatt lokale medlemsfordeler og rekruttert nye ungdomsmedlemmer.
 • Ungdomsklubben har opparbeidet egen økonomi ved å søke om tilskudd fra andre organisasjoner, deltatt på dugnadsarbeid eller har en annen inntekt.
 • Ungdomsklubben engasjerer medlemmer til frivillig arbeid og komitearbeid både lokalt hos ungdomsklubben og nasjonalt hos NDFU.