Retningslinjer 2013

Retningslinjer for Norges Døveforbunds Ungdom
15.2.2013

Retningslinjene skal definere arbeidet til NDFU. Retningslinjene omhandler både NDFU som et nasjonalt styre og ungdomsklubber som lokalstyre – og samarbeidet mellom disse både på nasjonalt og lokalt plan. Retningslinjene er utarbeidet etter- og skal samsvare vedtektene til Norges Døveforbund.

 1. Navn, bakgrunn og arbeidsområde

  1.1. Norges Døveforbunds Ungdom (NDFU) er en seksjon under Norges Døveforbund (NDF), NDFU ble opprettet av NDF i 2001 etter at Norges Døves Ungdomsforbund (NDU) ble lagt på is, ved stiftelsen fikk seksjonen navnet Barne- og ungdomsutvalget, i 2008 ble navnet endre til NDFU. Formålet med opprettelsen er at et eget ungdomsstyre av ungdommer skal ivareta døve og hørselshemmedes barn og unges tilbud i Norge.

  1.2 NDFU arbeider med å ivareta døve og hørselshemmedes barn og unges tilbud, seksjonens aldergrenser er 0-30 år. Seksjonen skal se til at det blir arrangert ulike tilbud til alle aldersgruppe i form av leir, konkurranser, seminar og kurs. Samt skal de arbeide med interessepolitiske spørsmål knyttet til barn og unge så som skolespørsmål, studiespørsmål, tolkespørsmål og rettigheter innenfor fritid- og arbeidsliv.

 2. Tilslutning
  NDFU tilhører Norges Døveforbund og skal følge deres vedtekter. Seksjonen er ellers tilsluttet European Union of the Deaf Youth (EUDY), Døves Nordiske Ungdomsråd (DNUR) og Unge Funksjonshemmede.

 3. Medlemskap
  Enhver person som støtter formål kan opptas som medlem hos NDFU. Medlemskapsregistreringen foregår gjennom NDF, barn og unge mellom 0-30 år som er medlemmer i NDF vil automatisk registrert som medlem i NDFU.
  Medlemskap i NDFU gir rett til medlemskap i et lokallag (døveforening/ungdomsklubb)

  NDFU utnevner «årets medlem» til en av seksjonens medlemmer under valgmøtet hvert år; for at et
  medlem skal få denne prisen skal medlemmet ha vist stor interesse for NDFU-arbeid utenfor seksjonens
  arbeid. Et arbeid som skiller ut fra det generelle arbeidet i NDFU. Det vil si alt fra å stille opp for NDFUs
  arrangementer, til å være engasjert innenfor et lokallags arbeid og/eller innenfor et underutvalg.

 4. Medlemskontingent
  Medlemskontingenten fastsettes av landsmøtet til Norges Døveforbund.

 5. Seksjonens oppbygning

  5.1 Seksjonen
  Seksjonens øverste organ innenfor NDFU er valgmøtet. Innenfor organisasjonen er øverste organ landsmøtet til Norges Døveforbund, hvor to representanter fra NDFU kan delta på med stemmerett.

  Seksjonen styre skal bestå av 7 ungdommer i alderen 16-30 år, valg av styre foregår hvert år under NDFUs valgmøte i måneden oktober.

  Seksjonen har arrangementer i ulike aldersgrupper, og har derfor nulltoleranse overfor alkohol og andre rusmidler dersom det er mindreårige deltakere med på arrangementet. Dersom noen av styremedlemmene i NDFU er under 18 år skal seksjonens styre ta avstand fra alkohol der styret er samlet på representasjoner. Seksjonen har også nulltoleranse overfor rusmidler som narkotika.

  5.2 Valgkomiteen
  NDFUs valgkomite består av 3 medlemmer, valg ved avslutningen av valgmøtet. Komiteen som konstituerer seg selv ved å velge leder og nestleder, har sin funksjon frem til valgene er avsluttet på neste valgmøte. Valgkomiteen følger dets retningslinjer som er tatt med i NDFUs retningslinjer (se punkt 8).

  5.3 Underkomiteer
  NDFU har fem underkomiteer som er oppnevnt av NDFU;
  leirkomite, vinterkomite, seminarkomite, den internasjonale gruppe og interessepolitisk gruppe. NDFU skal utnevne personer til å sitte i underkomiteene, underkomiteene skal følge NDFUs håndbøker og retningslinjer som er tilpasset sin egen undergruppe. NDFU kan opprette andre undergrupper og arbeidsgrupper ved behov.

 6. NDFUs arrangementer
  For å delta på NDFUs arrangementer skal en være medlem i NDF/NDFU, det kan tilbys deltakeravgift for ikke-medlemmer, der forutsetter hvis det er ledig plass ved arrangement og der det ikke er et krav å være medlem.

  All virksomhet i NDFU er forbeholdt medlemmer, dersom et arrangement er gratis og det forekommer ledig plass, kan ikke-medlemmer være med mot en egenandel.

 7. Lokallag
  NDFU har fire aktive ungdomsklubber i Norge, ungdomsklubbene er for og av ungdommer – og skal jobbe for å fremme samme områder som NDFU – på lokalt nivå.

  Hvert år under NDFUs ungdomsseminar og valgmøte utnevner NDFU «årets ungdomsklubb»; for at en ungdomsklubb skal få tildelt denne prisen skal klubben ha vist stor utvikling gjennom året, fått inn nye medlemmer og økt sin aktivitet rundt klubben.
  Klubben som får tildelt prisen skal være vertskap for neste års ungdomsseminar og valgmøte.

 8. Oppløsning
  Dersom seksjonen oppløses skal eiendelen tilfalle Norges Døveforbund, og det skal ses til at et nytt utvalg opprettes umiddelbart slik at barne- og ungdomsarbeidet ivaretas videre.

 9. Valgkomiteen

  * NDFU har valg hvert år under høstens «ungdomsseminar og valgmøte» (oktober), her velges det inn ny leder og nye styremedlemmer.

  Slik er vervene i NDFU-styret:

  Leder: velges hvert år
  Styremedlem: velges hvert 2. år
  Styremedlem: velges hvert 2. år
  Styremedlem: velges hvert 2. år
  Styremedlem: velges hvert 2. år
  Varamedlem: velges hvert år
  Varamedlem: velges hvert år

  Nestleder velges ikke på valgmøtet, nestleder velges ut i fra en av styremedlemmene og velges internt under første styremøte etter valgmøtet. Det er 4 styremedlemmer og de står på valg på skift, disse 4 skal aldri velges ut samtidig.

  * Valgkomiteen skal foreslå personer som kan gi variasjon i NDFU-styret, så som alder, kjønn, bosted (geografisk spredning) og erfaring fra ulike arbeidsområder.

  * Valgkomiteen skal kontakte NDFU-styret noen måneder før valget og forhøre seg hvem i styret som ønsker å fortsette, og hvordan styrets arbeidskombinasjon har vært, dette for å gjøre valgkomiteens arbeid lettere. Det er opp til valgkomiteen om de skal foreslå samme styremedlemmer til gjenvalg, eller foreslå nye.

  * Valgkomiteen skal foreslå syv personer til NDFU-styret til valgmøtet. Øvrige motkandidater kontakter valgkomiteen / administrasjonen i NDFU hvis de vil stille opp til valg.

  * Valgkomiteen skal også foreslå nye personer til neste valgkomite, det er tillatt å stille opp til gjenvalg innenfor valgkomiteen dersom det er ønskelig.