Handlingsplan 2017 – 2019

Handlingsplan for Norges Døveforbunds Ungdom 2017 – 2019

Vedtatt 22.oktober 2017

Innledning

Norges Døveforbunds Ungdom (NDFU) er et utvalg under Norges Døveforbund med eget styre og egen drift. Målgruppen er døve/hørselshemmede barn og unge i alderen 0-30 år. Videre har NDFU et ansvar for å ivareta tilbud til denne målgruppen. NDFU driver årlige arrangementer, interessepolitisk arbeid og et samarbeid med lokallagene.

Med slagordet; En framtid for deg, meg og alle, vil NDFU i perioden 2017-2019 satse på politisk arbeid og gjøre NDFU til en trygg organisasjon for barn og ungdommer.

   1. Døves ungdomsklubb / lokallag: 

NDFU har som mål å være fullt ut tilgjengelig for landets ungdomsklubb/lokallag for døve. Videre skal organisasjonen ha oppdaterte registre over ungdomsklubbers kontaktinformasjon, driftssituasjon og styre. Dette for å kunne sette ungdomsklubber i kontakt med hverandre og for å samle erfaringer organisasjonen kan bruke i kontakt med media, fagmiljø og den enkelte klubb/det enkelte lag. I denne perioden skal arbeidet med ungdomsklubber styrkes. NDFU skal bidra med rekruttering av nye medlemmer og styrke relasjonen til eksisterende medlemmer. Samtidig skal organisasjonen opplyse viktigheten av:

 • Ungdomsklubbs formål
 • Ungdomsklubbs vedtekter
 • Medlemskap og medlemsfordeler

   2. Studentforening

NDFU har som mål å etablere samarbeid med landets tegnspråklige studentforeninger. I perioden skal NDFU jobbe for å få til et samarbeid med følgende tegnspråklige studentforeninger:

 • BEAST i Bergen
 • RAFT i Trondheim
 • SAFT i Oslo

Målet er å styrke nettverksbygging, påvirkningsarbeid og medlemsfordeler. Et samarbeid med de tre studentforeningene vil kunne gi NDFU flere medlemmer, og flere muligheter til tilskudd tilknyttet driftsvirksomhet nasjonalt.

   3. Møteplasser

Med møteplasser skal det være mulig for å skape tilhørighet og forankring i organisasjonen, blant annet tilrettelegge for lokale og regionale møteplasser for våre medlemmer slik at de kan bygge nettverk og styrke døv-identitet. For å synliggjøre organisasjonen og hvilken betydning vår kompetanse har, skal vi delta på arrangementer og representere organisasjonen.

3.1  Nasjonale møteplasser

NDFU skal fortsette med følgende nasjonale møteplasser:

 • Vinterlekene
 • Sommerleir
 • Ungdomsseminar og valgmøte
 • Andre seminarvirksomhet

Samtidig har NDFU ansvar for å informere medlemmer om nasjonale seminar- og leirvirksomhet.

3.2  Internasjonale møteplasser

NDFU er medlem av:

 • DNUR – Døve Nordiske Ungdoms Råd
 • EUDY – European Union of Deaf Youth
 • WFDYS – World Federation of the Deaf Youth Section
 • EDSU – European Deaf Students’ Union

Målet er å delta aktivt og representere på møter og generalforsamlinger for å styrke relasjonen og samarbeidet. Organisasjonen har ansvar for å informere medlemmer om internasjonale møteplasser, som leir, møter og andre arrangementer.

   4. Politisk arbeid

NDFU vil satse på politisk arbeid i perioden for å:

 • Skape debatt om ungdoms aktuelle tema, som psykisk helse og kultur
 • Øke bevisstheten omkring døve/hørselshemmedes rettigheter
 • Arbeide politiske saker som berører døve/hørselshemmede barn og ungdommer
 • Styrke politisk arbeid for organisasjonen

NDFU vil være tydelige på våre verdier, rettigheter og etikk. Gjennom dette vil organisasjonen bidra til engasjement blant medlemmer og ungdomsklubb, hvor inkludering og medvirkning vil stå sentralt.

NDFU vil i perioden legge vekt på:

 • brukermedvirkning
 • høringer
 • universell utforming
 • kampanjer

4.1 Døve i høyere utdanning

Prosjektet Døve i høyere utdanning (DiHU) ble etablert den 2. februar 2017. DiHU ble etter hvert en interessepolitisk arbeidsgruppe under NDFU med døve studenter fra hele Norge som målgruppe. Arbeidsgruppen har som mål å jobbe for døve studenter i tråd med punktet fra handlingsplanen 2015-2017:

 1. Interessepolitiske saker

(…) spesielt vil vi fokusere tolkeutfordringene ved høyere utdanning, da flere ungdommer opplever negativ møte med tolketjenesten gjennom sine utdanningsløp. (NDFUs handlingsplan 2015-2017)

Videre vil DiHU representere døve studenter på områder vedrørende utdanning og tolk.

   5. NDFUs Policy

NDFU skal utarbeide en organisasjonsplan som skal være et grunnlag til organisasjonens kommunikasjonskart og organisasjonsstruktur. I tillegg til organisasjonsplanen, skal organisasjonen også utarbeide et dokument om styrearbeid. Målet er at dokumentet skal brukes ved styreskifte innenfor NDFUs organisasjon, blant annet NDFU-styre og ungdomsklubbstyre. Dette skal brukes for å stabilisere styrearbeid og økonomien.

   6. Trygg organisasjon

NDFU sitt formål er å ivareta døve/hørselshemmede barn og unges aktivitetstilbud og se til at det arrangeres aktiviteter for alle aldersgrupper i form av leir, konkurranser, seminar og kurs.

Det er et mål at NDFU skal være en trygg organisasjon og et trygt fellesskap for alle medlemmer og deltakere på våre arrangementer. NDFU er en organisasjon med mange møteplasser over hele landet og alle NDFU sine arrangementer og relasjoner skal være trygge. Det skal også være trygt å ta kontakt med styret og ungdomskonsulenten.

For å sikre en trygg organisasjon fri for mobbing, seksuell overskridende adferd, seksuelle overgrep og bruk av rusmidler er det nødvendig med både et målrettet forebyggende arbeid og et effektivt beredskapsarbeid. Det er NDFUs styret sitt ansvar at dette til enhver tid er på plass. Beredskapsgruppa i NDFU som skal ivareta det daglig arbeidet både når det gjelder forebyggende tiltak og saksgang når forhold avdekkes.

I perioden 2017-2019 skal organisasjonen:

 • utarbeide og videreutvikle trygg organisasjon i alle døves ungdomsklubber
 • utarbeide og videreutvikle trygg organisasjon i Vinterlekene og Sommerleir

NDFUs handlingsplan 2017-2019