NDFU og Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide utkast til en ungdomshelsestrategi og en seksuell helsestrategi innen 31.desember 2015. Strategien skal gjelde for ungdom fra 13-25 år. For at strategien skal bli riktig og viktig, trenger helsedirektoratet innspill fra dere som er unge.

Helsedirektoratet inviterte omlag 40 ungdommer til innspillsmøte mandag 21. september der unge skulle gi råd om hva som må gjøres for at ungdom og unge voksne skal ha de beste forutsetninger for å leve gode liv og oppleve mestring fysisk, psykisk og sosialt. NDFU var representert ved Lubna Mehdi og Katrine Gjermundrød.

LubnaKathrine

Katrine: dette var et interessant seminar hvor vi ble delt i grupper, og fikk prata rundt flere spørsmål som helsedirektoratet hadde til oss. Følte at de hørte på det Lubna og jeg mente. Vi pratet naturlig da om døve barn og unge.
Lubna: det var et godt oppmøte, synes jeg. De som jobber på helsedirektoratet hørte på oss og så hvor stort behov det er å informere om tilbud til døve på tegnspråk. De forstår at det er viktig å formidle informasjon på tegnspråk slik at de vil nå døve barn og unge.

Vi (Lubna og Katrine) oppfordrer dere til å sende inn flere innspill til helsedirektoratet, da vi opplever å bli hørt av dem på innspillsmøtet. Kanskje dere har andre erfaringer med helsetjenesten som vi kanskje ikke har. Det er deres tilbakemelding og innspill helsedirektoratet trenger. Fortell gjerne hva dere savner av tilbud rundt temaer nedenfor. Det er åpent for innspill fram til 28. september, og innspill kan sendes på Helsedirektoratets Facebook: https://www.facebook.com/events/895241143891851/. Innspill kan også sendes på mailadressen: postmottak@helsedir.no

Temaer som skal inngå i strategien:
• Tilgjengelighet, kapasitet og tverrfaglighet i tjenestene: hvordan sikrer man tilgjengelighet, kapasitet og godt koordinerte tjenester til ungdom med eller uten særskilte oppfølgingsbehov (herunder organisering og kapasitet i skolehelsetjenesten
og samarbeid med skolene, psykologtjenester, helsestasjon for
ungdom, fastlegetjenester, spesialisthelsetjenester)?
• Hvordan kan tjenestene ivareta overganger fra barn til voksen, herunder organisering av gode overganger fra barneavdeling til voksenavdeling i spesialisthelsetjenesten?
• Hvordan organisere gode og kvalitetssikrede e-helsetjenester?
• Hvordan ivareta ungdomsgrupper som kan ha særskilte helseutfordringer: enslige asylsøkere under 18 år, ungdom fra minoritetsgrupper, LHBT-ungdom, unge med kroniske sykdommer (psykisk og somatisk, funksjonsnedsettelse
etc), ungdom som pårørende og ungdom under omsorg av barnevernet.
• Hvordan møte utfordringer knyttet til kjønnsulikheter i bruk av helsetjenester, som for eksempel at gutter i langt mindre grad enn jenter oppsøker skolehelsetjenesten?
• Arbeidet mot vold og seksuelle overgrep mot, mellom og av ungdom skal inngå.