Retningslinjer 2019

RETNINGSLINJER FOR NORGES DØVEFORBUNDS UNGDOM
Vedtatt i årsmøtet 27. oktober 2019

1. Navn

Norges Døveforbunds Ungdom (NDFU) er et utvalg under Norges Døveforbund (NDF). NDFU ble opprettet av NDF i 2001 etter at Norges Døves Ungdomsforbund (NDU) ble lagt på is. Ved stiftelsen fikk utvalget navnet Barne- og Ungdomsutvalget. I 2008 ble navnet endret til Norges Døveforbunds Ungdom.

2. Formål

NDFU arbeider med å ivareta døve og hørselshemmede barn og unges tilbud, utvalgets aldergrenser er 0-30 år. Utvalget skal se til at det blir arrangert ulike tilbud til alle aldersgrupper i form av leir, konkurranser, seminar og kurs. Samt skal de arbeide med interessepolitiske spørsmål knyttet til barn og unge så som skolespørsmål, studiespørsmål, tolkespørsmål og rettigheter innenfor fritid- og arbeidsliv.

3. Oppbygging

Utvalgets oppbygging er følgende: – NDFUs årsmøte – Styret – Lokallagene (ungdomsklubbene). Når det gjelder NDFs landsmøte, har NDFU rett på to representanter med stemmerett.

4. Medlemskap

Enhver person som støtter utvalgets formål, kan opptas som medlem hos NDFU.  Medlemskapsregistreringen foregår gjennom Barn og ungdom mellom 0-30 år som er medlemmer i NDF vil automatisk bli medlem i NDFU. Medlemskap i NDFU gir rett til medlemskap i et lokallag (døveforening/ungdomsklubb). Medlemmer som har fylt 15 år har møterett, tale og forslagsrett, stemmerett og rett til å la seg velge til lokale og sentrale verv. Medlemskap i NDFU medfører likebehandling i alle lokallag tilsluttet NDFU. Unntak er ved økonomiske tilskudd som kan være geografisk betinget.

5. Medlemskontingent

Medlemskontingenten fastsettes av NDFs landsmøte (jfr. §5).

6. Valgbarhet

Ansatte i NDF/NDFU og lokallagenes administrasjon er ikke valgbare til verv i styret. Ved utelukkelse, utmeldelse eller skyldig kontingent fratrer vedkommende sitt valgte tillitsverv.

7. Habilitet

Et styremedlem skal fratre saksbehandlingen i en sak dersom det er forhold som kan stille spørsmål ved vedkommende habilitet.

Søskenforhold, sambo- og ekteskap mellom flere parter er ikke egnet som tillitsvalgte i samme NDFU-periode.

Der det vurderes saker hvor familieforhold forekommer skal berørte tillitsvalgte i NDFU-styret forlate møterommet til saken er vedtatt.

Der det vurderes saker om ungdomsklubber, hvor tillitsvalgte i NDFU også er tillitsvalgt i berørte ungdomsklubber, skal tillitsvalgte i NDFU-styret forlate møterommet til saken er vedtatt.

8. Årsmøte 

Årsmøte i NDFU er utvalgets høyeste myndighet. Det utarbeider handlingsplan for hvert annet år og tar avgjørelser i alle organisasjonsmessige saker som ikke kan avgjøres av andre ledd innen styret. Årsmøtevedtak kan bare endres på senere årsmøter. Årsmøte holdes innen utgangen av oktober hvert år. Styret innkaller til årsmøte med fire ukers varsel, sammen med foreløpig dagsorden og opplysning om tidsfrister. Saker som ønskes behandlet på årsmøte, skal være innsendt til styret senest to uker før årsmøtet. Forslag som mottas etter fristens utløp, blir ikke behandlet. Dersom det sendes inn en akutt sak og da skal saken tas imot og behandles. Styret sender den endelige dagsorden og saksliste sammen med tilhørende sakspapirer og reviderte regnskap til lokallagene og andre som inviteres til årsmøtet, minst en uke før årsmøtet skal holdes.

8.1. Saksliste for årsmøtet  

Årsmøtet behandler:
1. Åpning v/ leder
2. Godkjenning av dagsorden og saksliste 
3. Valg av 1 møteleder og 2 referenter 
4. Valg på protokollkomite med 2 representanter
5. Regnskap
6. Budsjett
7. Handlingsplan for 2 år
8. Innkomne forslag
9. Valg av styre
  a) leder velges hvert år
  b) 2 styremedlemmer velges hvert 2.år, partallsår 
  c) 2 styremedlemmer velges hvert 2.år, oddetallsår
10. Valg av valgkomiteen
  a) 3 medlemmer

8.2 Årsmøtets avstemninger

a) Forslag og saker avgjøres med absolutt flertall (mer enn 50 prosent av de avgitte stemmene).
b) Personvalg skal skje skriftlig, når det er flere enn ett forslag. Det kan foretas bundet omvalg mellom de kandidatene som ikke oppnår det nødvendige antall (minst 50 %) av stemmene.
c) Årsmøte ledes av møteleder hele årsmøtet, inkludert valg, i samarbeid med ungdomskonsulent.

8.3. Årsmøtets protokoll

Ungdomskonsulent har ansvaret for at det blir ført protokoll på årsmøtet. Den skal inneholde alle vedtak, intensjoner og skal være retningsgivende for det videre arbeidet. Protokollen skal godkjennes og være underskrevet av protokollkomiteen og sendes lokallagene og andre innen to måneder etter årsmøtet. Dersom det ikke er kommet innsigelser til protokollen innen en måned anses den for godkjent.

9. Ekstraordinært årsmøte  

Ekstraordinært landsmøte kan innkalles når styret finner behov for det, eller når minst 1/3 av lokallagene krever det. Innkallingen skal skje med 1 måneds varsel. Frist for innsending av forslag er en uke før det ekstraordinære årsmøtet. På̊ ekstraordinært årsmøtet kan behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Protokoll føres etter samme regler som ordinært årsmøtet, dersom ikke annet vedtas.

10. Styret

Styret består av styreleder og 4 styremedlemmer. Disse konstituerer seg ved å velge nestleder straks etter årsmøtet, samt skal det fastsettes dato for styrets første styremøte. I tillegg møter ungdomskonsulent med tale- og forslagsrett. Det skal være flertall av døve i styret.

Styret er vedtaksdyktig når minst 3 stemmeberettigede er til stede. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

Alle saker avgjøres ved vanlig flertall.

Møter blir holdt så ofte det er nødvendig av hensyn til saksmengden, dog minst 2 ganger årlig, eller når styreleder eller minst halvparten av styret finner det nødvendig. Ungdomskonsulenten har ansvar for at det blir ført protokoll fra styremøtene.

11. Styrets oppgaver

Styret er utvalgets høyeste myndighet mellom årsmøtet og står ansvarlig overfor årsmøtet. Styret skal
– behandle regnskap og budsjett
– ha ansvaret for oppfølgingen av handlingsplan

Styret ansetter ungdomskonsulent, og utarbeider instruks for stillingen og trekker opp retningslinjer for arbeidet.

12. Arbeidsutvalget

Styrets arbeidsutvalg (AU) består av styreleder, nestleder og ungdomskonsulent (uten stemmerett). Styret oppnevner en vararepresentant. AU holder møter etter behov. Ungdomskonsulent har ansvar for at det blir ført protokoll fra møtene.

AU tar avgjørelse i saker som styret har gitt det mandat til, og ellers i saker som ikke naturlig krever behandling av hele styret. AU skal følge opp saker som styret har vedtatt, ved å fungere som pådriver overfor administrasjonen og eventuelt andre utøvende organer. AU kan også̊ pålegges å forberede enkelte saker til styremøtene.

13. Styrelederens oppgaver

Styrelederen har det overordnede ansvaret for at styret ledes i samsvar med gjeldende retningslinjer. Lederen skal jevnlig gå gjennom styrets handlingsplan, og sammen med ungdomskonsulenten og styret foreta prioriteringer og planlegge framdrift. Lederen innkaller til styre- og AU-møtene. Lederen har ansvaret for at ungdomskonsulenten fungerer i samsvar med sin instruks. I lederens fravær, overtar nestlederen dennes oppgaver.

14. Ungdomskonsulent  

Ungdomskonsulenten har ansvaret for den daglige administrasjon og forretningsmessig ledelse av NDFU

15. Valgkomiteen

Valgkomiteen konstituerer seg selv ved å velge leder og nestleder straks etter årsmøtet.

Valgkomiteens arbeidsoppgaver blir:

  • å finne personer som kan gi variasjon i styret, så som alder, kjønn, bosted (geografisk spredning) og erfaring fra ulike bakgrunn og arbeidsområder.
  • å ta kontakt med styret minst 3 måneder før årsmøtet, for å forhøre seg om hvem som ønsker å fortsette, hvordan styrets arbeidskombinasjon har vært. Det er opp til valgkomiteen om de skal foreslå samme styremedlemmer til gjenvalg eller foreslå nye.
  • skal foreslå 3 kandidater til styret hvert år. To gjenværende styremedlemmer skal fortsette i styret i 1 år. Ligger det særlige grunner som gjør at gjenværende styremedlemmer ikke kan fortsette, kan valgkomiteen foreslå kandidater til fyllningsplass for 1 år.
  • skal framlegges 1 uke før årsmøtet.
  • skal foreslå nye kandidater til neste valgkomite. Det er lov å stille opp til gjenvalg innenfor valgkomiteen dersom det er ønskelig. Forslag på kandidater skal presenteres rett etter valget av styret.

Årsmøtet har vedtatt instruks for valgkomiteen.

16. Lokallag

Lokallag skal på lokalt nivå jobbe for å fremme samme områder som NDFU og skape en møteplass for døve og hørselshemmede ungdommer mellom 13 og 30 år.

Lokallagene (ungdomsklubbene) fastsetter selv sine vedtekter, som så oversendes NDFs kontrollkomite. Kontrollkomiteen skal påse at vedtektene er i samsvar med NDFs vedtekter.

17. Oppløsning 

Oppløsning av utvalget kan bare skje på̊ ordinært årsmøtet, og må̊ da vedtas med minst 3/4 av det samlede antall stemmer. Hvis oppløsning blir vedtatt, skal alle utvalgets eiendeler tilfalle Norges Døveforbund øremerket barne- og ungdomsaktiviteter. Det skal ses til at et nytt utvalg opprettes umiddelbart slik at barne- og ungdomsarbeidet ivaretas videre.