Handlingsplan

Handlingsplan har et eller flere mål som styret skal jobbe med i løpet av to år. Handlingsplanen skal gi en god oversikt over hva som bør forbedres eller gjøres i organisasjonen, og hva som skal prioriteres i de to neste årene..

NDFU lager nye handlingsplan hvert annethvert år og de nye handlingsplanene blir alltid lagt fram på årsmøtet. På årsmøtet blir planen sett gjennom, diskutert, revidert og vedtatt eller avvist.

Når en handlingsplan blir avvist av medlemmene på årsmøtet, er styret pliktet til å ha ekstraordinært styremøte som er kun om handlingsplan og det skal da igjen legges frem til ekstraordinært årsmøte hvor handlingsplanen blir eventuelt vedtatt.

Handlingsplan for Norges Døveforbunds Ungdom 2022 – 2024


Innledning

Norges Døveforbunds Ungdom (NDFU) er et utvalg under Norges Døveforbund med eget
styre og egen drift. Målgruppen er døve/hørselshemmede barn og unge i alderen 0-30 år.
Videre har NDFU et ansvar for å ivareta tilbud til denne målgruppen. NDFU driver årlige
arrangementer, opprettholdelse av møteplasser og representasjonsarbeid.

NDFU sitt slagord er En framtid for deg, meg og alle og med dette vil NDFU i perioden
2022-2024 jobbe med ordet «kontinuitet» i bakhodet for å sikre bærekraftige lokallag,
medlemsvekst og økt fokus på den yngre delen av vår medlemsmasse. I denne
handlingsplanen har vi tre hovedpunkter som NDFU skal arbeide målrettet med i perioden
2022-2024.

Kontinuitet

NDFU ønsker å ha en stabil og trygg fremtid i organisasjonen ettersom vi har som mål å bli
en selvstendig organisasjon en dag. Det er nødvendig å ha tilstrekkelige antall aktive
medlemmer i organisasjonen vår og vi setter derfor kontinuitet som et hovedmål i denne
handlingsplanen.

 1. Bærekraftige lokallag
  Lokallagene er bærebjelkene i NDFU, og det er viktig for NDFU at lokallagene er
  bærekraftige og kan styre seg selv over tid med god kompetanseoverføring. Lokallagene er en
  viktig arena for rekruttering av nye medlemmer til NDFU, og et viktig ledd for å kunne tilby
  aktiviteter og arrangement til medlemmer over hele landet. NDFU skal fokusere på å støtte
  opp om og skape bærekraftige lokallag der vi allerede har etablerte lokallag, og bygge opp
  nye lokallag der det er mulig.

  For å sørge for bærekraftige lokallag og god kompetanseoverføring skal NDFU gjennomføre
  ledermøter med lokallagsledere en gang i året for å skape en god arena for lokallagene til å
  samarbeide på tvers av hverandre. NDFU styret skal også delta på ledermøtet for å bli kjent
  med lokallagslederne og skape et bedre samarbeid mellom NDFU styret og lokallagene.

  NDFU har per dags dato 4 lokallag:

  PAFF – Døves ungdomsklubb i Oslo
  BDUK – Bergens Døves ungdomsklubb
  SDUK – Stavanger Døves ungdomsklubb
  TDUK – Trondheim Døves ungdomsklubb

  NDFU jobber med å etablere flere lokallag i flere aldersgrupper. Innen 2024 skal NDFU ha
  minst 8 lokallag fordelt i minst 5 fylker, og flere av dem skal være barnelag som skaper
  møteplass for de yngste medlemmene.
 2. Neste generasjon tegnspråkbrukere
  NDFU sine lokallag gir tilbud til våre medlemmer mellom 12 og 30 år, noe som gjør at våre
  yngste medlemmer fra 0 – 12 år ikke får noen sosiale tilbud gjennom NDFU. I den neste
  styreperioden skal NDFU jobbe med på å bygge opp tilbud til den yngste generasjonen
  tegnspråkbrukere mellom 0 – 12 år ved å tilslutte eller opprette barnelag hos alle eksisterende
  lokallag. Barnelagene skal arrangere familievennlige sosiale arrangement som blir en
  møteplass for barn opp til 12 år og deres familier.
 3. Medlemsrekruttering og økonomisk stabilitet
  En viktig del av NDFUs arbeid er å sikre at vi har en stabil og trygg medlemsmasse slik at vi
  når ut til unge tegnspråkbrukere. NDFU skal i denne perioden utvikle en strategiplan for å
  rekruttere flere medlemmer til lokallagene og bygge opp en solid medlemsmasse. Innen
  perioden er over, skal NDFU ha bygd seg opp til å ha 600 betalende medlemmer. Det er også
  viktig med økonomisk stabilitet, og NDFU skal i denne perioden jobbe aktivt med å søke etter
  midler og tilskudd som gjør at vi kan holde oss på et nivå hvor vi kan være engasjerte i flere
  saker.

  Handlingsplanens tre punkter jobber mot NDFUs fjerde, men konstante mål; selvstendighet.
  NDFU ønsker å være en selvstendig organisasjon uavhengig av NDF. For å kunne være det
  må NDFU finne måter å stabilisere seg på med engasjerte ungdommer som er aktive i NDFU,
  ha stabil og forutsigbar økonomi og sterke lokallag som gir ulike tilbud til medlemmene sine.

Last ned handlingsplanen her