Handlingsplan 2015-2017

Norges Døveforbunds Ungdom, handlingsplan 2015-2017
Vedtatt 25. oktober 2015
Norges Døveforbunds Ungdom (NDFU) er en seksjon under Norges Døveforbund. Målgruppen er døve og hørselshemmede barn og unge i alderen 0-30 år, vi er den eneste organisasjonen i Norge som har et ansvar for å ivareta tilbud til målgruppen. NDFU driver et virksomhet som består av årlige arrangementer og interessepolitisk arbeid, seksjonen samarbeider også med tilslutte lokallag.

Med slagordet; En framtid for deg, meg og alle, vil NDFU i perioden 2015-2017 satse stort på å styrke lokallagene og å få til nye samarbeid med andre lokallag.

 

 1. Lokallag Ungdomsklubber

NDFU vil arbeide for å styrke samarbeidet med ungdomsklubbene og utvikle deres møteplasser for døve og hørselshemmede barn og ungdommer. Primært vil NDFU fokusere på ungdomsklubbenes ulike utfordringer.
– Opprette et samarbeidsforum – mellom ungdomsklubbene
– Motivere til styrearbeid ved å gjøre ungdomsklubbene attraktive
– Opplyse og informere viktigheten av/om

 • ungdomsklubbenes vedtekter
 • ungdomsklubbenes valgkomitearbeid
 • kriterier rundt tilskudd
 • medlemskap og medlemsfordeler

 

Målet er å få til et eget samarbeid på tvers av ungdomsklubbene om ulike arrangementer. Bidra til at ungdomsklubbene aktivt søker om midler fra lokale kommuner til ulike prosjekter – slik at driften lokalt kan bli mer selvstendig. Dette vil igjen føre til at NDFU kan få økt sine ressurser til å fokusere på interessepolitiske saker og arrangementer nasjonalt.

 

 • Studentforeninger

NDFU vil i 2015-2017 jobbe for å få til et samarbeid med lokale studentforeninger; BEAST(Bergen), RAFT(Trondheim) og SAFT(Oslo).

Målet er at studentforeningene i fremtiden blir til tilslutne lokallag hos NDFU.
Dette vil igjen føre til at NDFU får flere tellende medlemmer og mer i tilskudd til driftsvirksomhet nasjonalt, samt vil studentforeningene og deres medlemmer få medlemsfordeler hos NDFU.
 

 

 1. Virksomhet og arrangementer

 

2.1 Nasjonalt:

NDFU skal fortsette med følgende virksomhet nasjonalt:

 • Vinterleker
 • Norsk Sommerleir
 • NDFUs Ungdomsseminar og valgmøte
 • Andre seminarvirksomheter
 • Informere medlemmer om internasjonale seminar- og leirvirksomhet

 

Nasjonale virksomheter er gjennom selvstendig arbeid av NDFUs underkomiteer: vinterlekerkomiteen, leirkomiteen og seminarkomiteen. Underkomiteene har egne håndbøker.

 

 

 • Internasjonalt:

NDFU er medlem i DNUR, EUDY og WFDYS og skal fortsette med følgende virksomhet internasjonalt:

 • Delta aktivt i arbeidet med DNUR:
  To personer fra Norge skal representere på DNURs møter på vegne av NDFU, representasjonen skjer i tråd med NDFUs arbeid. NDFU skal informere medlemmer om Nordiske leir.
 • Delta aktivt i EUDY:
  NDFU skal være aktiv på europeisk plattform, samarbeide med EUDY og sende representanter til EUDYs generalforsamlinger samt informere medlemmer om EUDY-leir og andre arrangementer.

 

 • Delta aktivt i WFDYS:
  NDFU skal være aktiv på globalt plattform, samarbeide med WFDYS og sende representanter til WFDYS generalforsamlinger samt informere medlemmer om WFDYS-leir og andre arrangementer.

 

 

Internasjonale virksomheter informeres av NDFUs underkomite: den internasjonale gruppe og ansatte i NDFU.

 

 1. Profilering og rekruttering

 

3.1 Besøke skoler og andre offentlige oppvekstsektorer

NDFU-styret skal aktivt besøke skoler og andre oppvekstsektorer for å informere om NDFUs arbeid, virksomhet og historie. Målet er at flest mulig døve og hørselshemmede barn og unge får kjennskap til NDFU tidlig som mulig – slik at de kan delta på NDFUs arrangementer – lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

 


3.2 Arbeide for å sterkere medlemskriterier

NDFU skal sørge for at nasjonale arrangementer blir tilpasset slik at medlemmer får førsterett til deltakelse. I dag er det strid mot offentlige retningslinjer som sier at all arrangement skal være gratis for alle barn og unge dersom det skal finansieres offentlig.

 

NDFU vil at våre arrangementer skal komme til våre medlemmers gode, og vil derfor se til at en gjennomgang av offentlige kriterier kan tilpasses til vår organisasjon.

 


3.3 NDFUs Policy

NDFU skal lage en policy som skal være et grunnlag til NDFUs kommunikasjonsarbeid, organisasjonsstruktur og annet fremtidig arbeid. Policyen skal dannes av gamle og nye NDFU-styremedlemmer, samt ansatte. Dette slik at NDFU-styret i fremtiden vil stå sterkere ved styreskifte og skifte av ansatte.

 

 1. Interessepolitiske saker

NDFU skal, både i samarbeid med Norges Døveforbund og selvstendig, arbeide for politiske saker som berører døve og hørselshemmede barn og ungdommer. Så som skolesaker på alle plan, barnehage, grunnskole, videregående og høyere utdanning. Jobbe for å oppnå full tekstetilbud på web-TV og direktesendinger på TV. Retten til tegnspråktolk på alle områder, spesielt vil vi fokusere på  tolkeutfordringene ved høyere utdanning, da flere ungdommer opplever negativ møte med tolketjenesten gjennom sine utdanningsløp.